fbpx
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops en modules van Towson Nederland voor de deelnemers aan die trainingen. 1.2 De cursist gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden door het invullen van het inschrijfformulier of mondelinge overeenkomst. 1.3 Met “Towson” wordt hierna “Towson Nederland BV” aangeduid. Artikel 2: Inschrijvingen en betalingen 2.1 Alle trainingen, workshops of modules worden gehouden onder voorwaarde van voldoende inschrijvingen van minimaal 6 deelnemers. 2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 2.3 Annulering of het verschuiven naar een andere aanvangsdatum kan in overleg. Afmelden, of wijzigen naar een andere datum, tot twee weken voorafgaand aan de start van een training is gratis. Bij afmelding, of wijzigen naar een andere datum, tussen 14 dagen en 3 werkdagen voor de start wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij afmelding, of wijzigen naar een andere datum, twee werkdagen of korter voor de start van de training wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 2.4 De factuur wordt verstuurd na inschrijving voor de training. Annuleren na start van de training is niet mogelijk; de deelnemer is dan het volledige bedrag verschuldigd. 2.5 Towson behoudt zich het recht voor om ten aanzien van trainingen om organisatorische of inhoudelijke redenen wijzigingen aan te brengen. 2.6 De betaling dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt. Deelnemers van wie de betaling nog niet is ontvangen worden niet toegelaten tot de training. Artikel 3: Uitvoeren van de opdracht 3.1 Als Towson afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Als deze omstandigheid zich voordoet zal altijd onmiddellijk contact opgenomen worden met de deelnemers. 3.2 Towson streeft ernaar om een geplande training, workshop of module te allen tijde door te laten gaan. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat een andere trainer gezocht wordt of dat de trainingsdag(en) in overleg met de deelnemers wordt verschoven. Mocht dit onverhoopt tot problemen leiden zodat een workshop, training of module geen doorgang kan vinden dansel niet meer gevolgd kan worden dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Artikel 4: Geheimhouding, privacy 4.1 Towson behandelt de persoonlijke gegevens die voor de training worden verstrekt uiterst vertrouwelijk en zal deze uitsluitend gebruiken om tot uitvoering van de training te komen. 4.2 Deelnemers en trainers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie, die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 4.3 Evaluaties worden anoniem verwerkt; indien een cursist op het evaluatieformulier toestemming geeft een citaat over de gevolgde training te plaatsen op website of in andere media, zal dit eveneens anoniem plaatsvinden. 4.4 Indien er foto’s worden gemaakt bij een training worden deze nooit gebruikt zonder toestemming van alle betrokkenen. Artikel 5: 5.1 Inbegrepen in de training zijn koffie, thee, water, eventueel studiekit en lunch. 5.2 Eventueel examengeld is inbegrepen wanneer dit in de cursusomschrijving nadrukkelijk vermeld staat. Op deze overeenkomst tussen Towson en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Mei 2016